Inforádió

Meghallgatom Élő adás

Az MNB piacbefolyásolásért bírságolta meg az FHB-t

Inforádió

Meghallgatom Élő adás
  • Legfrissebb hírek
  • Közlekedési hírek
  • Időjárásjelentés
  • Orvosmeteorológia
  • Sporthírek
  • Gazdasági hírek
Az MNB 105 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki az FHB Jelzálogbankra tiltott piacbefolyásolás miatt. A kibocsátó egyes - jelentős összegű - kötvényeinek jegyzésével kapcsolatosan félrevezető információt tett közzé - olvasható az MNB közleményében. Nem sokkal a jegybank közleménye után az FHB tőzsdei kereskedésének leállításáról adott tájékoztatást a BÉT.

A portfolio.hu cikkében felidézi, hogy az FHB Jelzálogbank 2012. december 20-án eurókötvényt bocsátott ki, amelyet 2013. május 16-án további rábocsátás követett. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) átfogó vizsgálat során észlelte, hogy a befektetők félrevezetésére, a kibocsátóval kapcsolatos befektetői értékelés torzítására alkalmasak a kibocsátó nyilvános közzétételi helyeken megjelentetett rendkívüli tájékoztatásai, amelyek szerint e kötvények kibocsátása "nem magyarországi befektetők részére" történt. 

A jegybank megállapította, hogy a kibocsátó így félrevezető információkat tett közzé a befektetőknek. A hivatalos közzétételi helyen megvalósított piacbefolyásolás különös súlyú és nem kívánatos a tőkepiacon. A pénz- és tőkepiacok biztonságos működésének alapfeltétele az átláthatóság, az, hogy a befektetők és valamennyi szereplő számára - döntéseik meghozatalához - azonos módon elérhető, valós és objektív információk álljanak rendelkezésre kibocsátók pénzügyi, vagyoni és jövedelmi helyzetéről. A jogszerű tájékoztatás erősítése érdekében szigorította meg az MNB a közelmúltban kibocsátói felügyelési tevékenységét.

A piacbefolyásolás tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése miatt az MNB 105 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki az FHB Jelzálogbank Nyrt.-re, s személyi felelősségrevonási eljárást is indított. A jogkövetkezmény megállapításánál az MNB figyelembe vette többek között azt, hogy a félrevezető információ a kibocsátó saját tőkéjéhez képest jelentős összegű kötvény jegyzésével kapcsolatosan történt, valamint azt, hogy a félrevezető információ közzététele a tőkepiac megfelelő működéséhez elengedhetetlen transzparenciára vonatkozó szabályokat sértette meg - számol be a portfolio.hu.

Az FHB vizsgálja, kíván-e élni a bírósági felülvizsgálat lehetőségével

Az FHB a piaczárást követően a tőzsde honlapján közzétette az MNB bírság kiszabásáról szóló határozatát. Közölte azt is, vizsgálja, hogy élni kíván-e a határozattal szemben a társaságot megillető bírósági felülvizsgálat lehetőségével. A MATAK Zrt. pedig közölte, visszavonja a Takarékbank rendkívüli közgyűlésének összehívására vonatkozó indítványát.

Az FHB Jelzálogbank közleménye:

Rendkívüli tájékoztatás

Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1082 Budapest, Üllői út 48., a cégjegyzékszám: 01-10- 043638; továbbiakban a „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55.§ (1) bekezdése, valamint a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. melléklet 1.27. pontja, illetőleg a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 122. § (4) bekezdésének b) pontja szerinti rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve tájékoztatja a tisztelt befektetőket, az alábbiakról.

A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban az „MNB”) a 2016. június 7. napján kiadmányozott H-PJ-III-B-8/2016. számú határozatában (a továbbiakban a „Határozat”) a Társasággal szemben piacbefolyásolás tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése okán piacfelügyeleti bírság kiszabásáról döntött.

A Társaság az alábbiakban közzéteszi a Határozat jogszabályok szerint meghatározott rendelkező részét:

„A piacbefolyásolás tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése miatt az MNB az Ügyfelet az XS0867086042 értékpapírkóddal ellátott, euróban denominált kötvények 2012. december 20. napi kibocsátására vonatkozó félrevezető információ közzétételéért 105.000.000,- Ft, azaz egyszázötmillió forint összegű piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.

A piacfelügyeleti eljárás során eljárási költség nem merült fel.

A kiszabott piacfelügyeleti bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 (harminc) napon belül kell az MNB 19017004-01678000-30900002 számú számlájára – „piacfelügyeleti bírság” megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével – befizetni. A piacfelügyeleti bírság önkéntes befizetésének elmaradása esetén a közigazgatási végrehajtás szabályai kerülnek alkalmazásra. A piacfelügyeleti bírság befizetésére meghatározott határidő elmulasztása esetén, a be nem fizetett összeg után késedelmi pótlék felszámolására kerül sor, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék után nem számítható fel késedelmi pótlék.

A késedelmi pótlékot az MNB hivatkozott számú számlájára kell befizetni, a határozat számának feltüntetésével, „késedelmi pótlék” megjelöléssel. Ha a kötelezett fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a fizetési kötelezettség haladéktalanul végrehajtásra kerül.

A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye. Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a határozat felülvizsgálatát a közléstől számított 30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól keresettel kérheti. A keresetlevelet – a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve – az MNB-nél kell 3 (három) példányban benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, a felperes azonban a keresetlevélben a végrehajtás felfüggesztését kérheti. A kérelemben valószínűsíteni kell a jogszabályban írt feltételeket, és az ezeket alátámasztó bizonyítékokat a keresetlevélhez csatolni kell. E kötelezettség elmulasztása esetén a bíróság a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelmet – hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve – hivatalból elutasítja.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást kell tartani. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben vagy az alperes közigazgatási szerv kereseti ellenkérelmének kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül írásban kérheti.”

A Társaság vizsgálja, hogy élni kíván-e a Határozattal szemben őt megillető bírósági felülvizsgálat lehetőségével.

Budapest, 2016. június 7.

FHB Jelzálogbank

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

A Magyar Takarék Befektetési és Vagyongazdálkodási Zrt. közleménye:

2016. június 7.

A MATAK Zrt. visszavonja a Takarékbank rendkívüli közgyűlésének összehívására vonatkozó indítványát.

 Figyelemmel a mai napon a Parlament által elfogadott, és a szövetkezeti hitelintegrációt átalakító törvénymódosítás miatt kialakult új helyzetre, a Magyar Takarék Befektetési és Vagyongazdálkodási Zrt. mint a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (a „Bank”) többségi tulajdonosa azzal kereste meg a Bank Igazgatóságát, hogy visszavonja a Bank rendkívüli közgyűlésének összehívására vonatkozó indítványát, továbbá arra kérte a Bank Igazgatóságát, hogy a Bank 2015. június 15-re tervezett rendkívüli közgyűlését ne tartsa meg.